کتابچه قوانین و مقررات

عدم مطالعه کامل مقررات نمایشگاه ها همواره باعث بروز پاره ای مشکلات می شود که ناشی از بی اطلاعی مشارکت کنندگان از قوانین و ضوابط می باشد. لذا از کلیه متقاضیان محترم تقاضا می شود قبل از تکمیل و امضا نمودن فرم ثبت نام این مقررات را بطور کامل و دقیق مطالعه فرمایند. امضاء فرم ثبت نام، اجرای دقیق کلیه مفاد این مقررات را الزام آور نموده و تکمیل و تحویل آن به برگزار کننده بدین معنی تلقی می شود که متقاضی مشارکت در نمایشگاه بدواً مقررات مربوطه را مطالعه نموده و با علم و آگاهی کامل از قوانین موجود، نسبت به انجام مراحل ثبت نام و حضور در نمایشگاه اقدام نموده است. لذا مسئولیت هرگونه اقدام یا ناهماهنگی که بدلیل عدم آگاهی از مقررات نمایشگاه از سوی شرکت کنندگان صورت پذیرد بر عهده ایشان بوده و برگزارکننده از عواقب آن مبرا می باشد.
برای دریافت فایل pdf کتابچه قوانین و مقررات نمایشگاه لطفاً اینجا کلیک کنید.
این مقررات بر اساس ضوابط و مقررات جاری در نمایشگاه های بین المللی و کلیات آن مطابق کنوانسیون اتحادیه جهانی نمایشگاه ها تدوین شده و در کلیه نمایشگاه های معتبر دنیا اجرا می شود. عدم توجه به آنها برگزار کننده را در پیگیری قانونی علیه متخلفین مجاز می سازد.