تاریخ های مهم

۲۰/۰۹/۱۳۹۵ آخرین مهلت تکمیل پرونده
۰۱/۱۰/۱۳۹۵ آخرین مهلت تکمیل فرم کتاب و غرفه داران
۰۵/۱۰/۱۳۹۵ آخرین مهلت ارائه طرح و معرفی پیمانکار (برای غرف خودساز)
۱۲/۱۰/۱۳۹۵ تحویل زمین به غرفه های خودساز
۱۳/۱۰/۱۳۹۵ تحویل غرفه های پیش ساخته برای چیدمان
۱۳/۱۰/۱۳۹۵ آخرین مهلت تکمیل غرفه (ساعت ۲۰:۰۰)
۱۴/۱۰/۱۳۹۵ افتتاح نمایشگاه (ساعت۱۱:۳۰)
۱۷/۱۰/۱۳۹۵ خاتمه نمایشگاه (ساعت ۲۰:۰۰)
۱۸/۱۰/۱۳۹۵ آخرین مهلت جهت تخلیه غرفه (ساعت ۲۱:۰۰)